AKTUALNOŚCI

 

 

XX TYSKIE LATO POETYCKIE 2011
13.07.2011 r.

Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43 – 100 Tychy, tel.: 32 327 02 90, 
Klub „Wilkowyje” MCK, ul. Szkolna 94, 43 - 100 Tychy, tel. 32 227 26 22

XX T Y S K I E L A T O P O E T Y C K I E 2011”

R E G U L A M I N K O N K U R S U

Miejskie Centrum Kultury w Tychach ogłasza ogólnopolski konkurs poetycki, adresowany do wszystkich piszących nieprofesjonalistów (niezrzeszonych) . Tematyka i forma artystyczna nadesłanych utworów jest dowolna.

Warunki uczestnictwa:

 • Nadesłanie zestawu trzech nigdzie niepublikowanych ani nagradzanych w innych konkursach utworów.
 • Utwory muszą być opatrzone indywidualnie wybranym godłem (wyrazowym, nie rysunkowym) 
  i powielone w trzech egzemplarzach każdy.
 • Utwory należy nadesłać do 16 września 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 
  Miejskie Centrum Kultury w Tychach
  Klub „Wilkowyje” MCK , ul. Szkolna 94, 
  43-100 Tychy (z dopiskiem na kopercie: XX Tyskie Lato Poetyckie)
  Uwaga: Koperta zewnętrzna - zawierająca utwory oraz zamkniętą kopertę wewnętrzną z zawartymi w niej danymi personalnymi - nie może być opatrzona nazwiskiem i adresem autora.
  W zamkniętej kopercie wewnątrz przesyłki, opatrzonej tym samym godłem, należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail oraz krótką notkę biograficzną wraz z informacją 
  o dotychczasowych publikacjach.
 • Utwory opatrzone nazwiskiem autora nie będą brane pod obrady jury.

Zgłoszenie udziału w konkursie przez nadesłanie utworów traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu. Wyniki konkursu podane zostaną do wiadomości publicznej. 

Nagrody:

 • Jury powołane przez organizatora konkursu dokona oceny nadesłanych zestawów utworów i przyzna następujące nagrody: I nagroda - 1.800,- zł, 
  II nagroda - 1.300,- zł,
  III nagroda - 1.000,- zł. 
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród pieniężnych w ramach ogólnej puli kwotowej.
 • Laureaci nagród oraz wskazani przez jury autorzy wyróżnionych utworów są ponadto premiowani publikacją swoich utworów w antologii XX Tyskiego Lata Poetyckiego. Za opublikowanie utworów w antologiach Organizator nie wypłaca autorom honorarium. 
 • Podczas zakończenia konkursu laureaci nagród otrzymają po 20 egzemplarzy antologii wierszy nagrodzonych i wyróżnionych, autorzy wyróżnieni po 10 egzemplarzy, a każdy uczestnik spełniający wymogi niniejszego regulaminu otrzyma pamiątkowy egzemplarz tego wydawnictwa.

Zakończenie konkursu:

 • Uroczyste zakończenie XX Tyskiego Lata Poetyckiego, połączone ze stosownym programem artystycznym oraz biesiadą poetycką laureatów tegorocznej edycji konkursu odbędzie się 28 października br. (piątek) o godz. 17.30 w Miejskim Centrum Kultury (Tychy, ul. Boh. Warszawy 26).
 • Laureaci nagród pieniężnych uczestniczą osobiście w uroczystości zakończenia. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, na życzenie rezerwują.
 • Nagrody nieodebrane podczas zakończenia konkursu (z wyjątkiem przypadków losowych) przechodzą na własność organizatora.

Za przebieg konkursu z ramienia organizatora odpowiada i wszelkich dalszych informacji udziela Klub „Wilkowyje” MCK w Tychach – Wilkowyjach, tel. 32 227 26 22 w godzinach od 12.00 do 18.00, 
e-mail: klub.mck@interia.pl Niniejszy regulamin dostępny jest także na stronie internetowej www.kultura.tychy.pl (w zakładce „Konkursy”).

 

 

  •   strona główna  •  do góry  •